Sociale Huurwoningen Leeuwarden energiezuinig?

zondag 05 maart 2017 16:59

Naar aanleiding van een artikel in de Trouw van 27 februari over het convenant Energiebesparing Huursector, heeft PAL GroenLinks een aantal vragen aan het college gesteld.

In het artikel “Alleen Limburgse Woningbouwcorporaties maken werk van duurzaamheid” worden de acties omschreven die corporatie Wonen Limburg onderneemt om te voldoen aan de afspraken uit het Convenant Energiebesparing Huursector uit 2012. De corporatiedirecteuren spraken af dat in 2020 de gemiddelde sociale huurwoning goed geïsoleerd moet zijn en minstens het energielabel B moet hebben. In het artikel wordt ook aangegeven dat Wonen Limburg één van de weinige corporaties is waarbij dit doel in zicht is. Van de 27.000 woningen bij deze corporatie, zijn ondertussen 8.000 woningen energiezuinig gemaakt.

De fractie stelde de volgende vragen:

  • Hebben de woningbouwcorporaties in onze gemeente, Elkien en WoonFriesland, het Convenant Energiebesparing Huursector ondertekend? En liggen zij op koers om die doelstellingen te halen? 
  • In de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties worden ook aantallen te verduurzamen woningen opgenomen. Welke doelen hebben Elkien en WoonFriesland in de prestatieafspraken opgenomen en zijn deze doelen in 2015 en 2016 gehaald? 
  • In welk jaar is de woningvoorraad van Elkien en WoonFriesland volledig energiezuinig met het huidige energiebesparingstempo?

Zonnestroom
Elf Limburgse corporaties werken samen in het verband Zonnig Limburg . Daarbij bieden ze huurders van de woningen die geschikt zijn de mogelijkheid om zonnepanelen op hun dak te installeren. Zowel huurder als verhuurder profiteren van de zonnestroom: een deel van de kosten wordt in rekening gebracht via de huur of de servicekosten.  

  • Wat vindt het college van dit project? 
  • Ziet zij mogelijkheden om een vergelijkbare werkwijze bij de Friese corporaties te introduceren?

Wonen Limburg heeft als uitgangspunt dat bij het verduurzamen van bestaande woningen de woonlasten van huurders niet stijgen.

  • Wat vindt het college van dit uitgangspunt? Is dit ook de manier waarop Elkien en WoonFriesland te werk gaan?


Energieprestatievergoeding
Op 1 september 2016 is het Besluit energieprestatievergoeding huur in werking getreden. Het Besluit is bedoeld om duidelijkheid te geven over de vergoeding die woningbouwcorporaties boven op de huurprijs in rekening mag worden gebracht bij het realiseren van energiezuinige woningen.  

  • Hoe pakt de Energieprestatievergoeding uit voor huurders? Leidt dit tot een stijging van de woonlasten? 
  • Is er een risico dat huurders dubbel gaan betalen bij nieuwbouw of renovatie van woningen? (door een stijging van de huur en door de energieprestatievergoeding