Streep door de 'stroomweg'

maandag 17 april 2017 22:15

De laatste weken zijn er berichten verschenen over de verkeersveiligheid op de Snitserdyk/N354 en hebben verschillende politici zich uitgesproken over een nieuwe 'stroomweg' langs het spoor van Sneek naar Leeuwarden. De raad van Littenseradiel heeft op 27 februari jl. een motie aangenomen, waarmee ze oproepen om van verder onderzoek af te zien. Dat is een duidelijk geluid.

Inwoners van Littenseradiel krijgen het gevoel dat de weg vooral een kwestie is tussen de beide steden en dat het tussenliggende gebied vooruitlopend op de herindeling al is ingenomen. Zowel de dorpen die straks naar Súdwest-Fryslân gaan als de dorpen die naar Leeuwarden gaan, hebben aangegeven tegen een nieuwe weg te zijn. Omdat de raden van Súdwest-Fryslân en Leeuwarden zich nog niet hebben uitgesproken over de weg, vinden wij het van belang om ons gezamenlijke standpunt duidelijk te maken.

De discussie over een nieuwe stroomweg is op gang gekomen door verschillende ongelukken op de Snitserdyk. Wij vinden de vragen over verkeersveiligheid legitiem en willen graag dat hier een oplossing voor komt. Naast het remmen van de snelheid van het verkeer en het aanpassen van de bochten, zijn vele oplossingen denkbaar. Om dan meteen de optie van een nieuwe, dure weg door een kwetsbaar landschap op tafel te leggen vinden wij onzorgvuldig. Het beeld van de Centrale As dringt zich op. Ook hier is een zeer dure en omvangrijke verkeersoplossing gekozen ten koste van waardevol landschap: het is schieten met een kanon op een mug.

Wanneer het tracé de spoorlijn Sneek-Leeuwarden zou volgen, kruist het verschillende dorpen en loopt het dwars door vogelrijk natuurgebied. In tegenstelling tot grote delen van Friesland nemen de aantallen weidevogels in dit gebied toe. Deze gebieden zijn ter compensatie van de Haak om Leeuwarden ingericht voor weidevogelbeheer. Aanleg van de weg zou betekenen dat de vogels opnieuw worden verdreven, terwijl we juist blij moeten zijn met de natuurwaarden die hier zijn gecreëerd.

Tot slot vinden wij dat er al een goede rechtstreekse verbinding ligt tussen Sneek en Leeuwarden. In 20 minuten reis je met de trein tussen beide steden. Wij vinden het zeer onwenselijk om dit schone reisalternatief onder druk te zetten. Veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer en het opheffen van het spoor heeft consequenties voor de leefbaarheid in de hele zuidwesthoek.

Evert Stellingwerf, fractievoorzitter van PAL GroenLinks schreef deze column samen met:
Retze van der Honing, Fractievoorzitter GrienLinks Fryslân
Pim Astro, fractievoorzitter SAM Littenseradiel
Angeline Kerver, fractievoorzitter GroenLinks Súdwest-Fryslân

Dit verhaal is ook geplaatst als een Te Gast in de Leeuwarder Courant van 18 april 2017.