Over Perspectief, Prins Hendrik Brug en Prestatieafspraken

dinsdag 11 juli 2017 16:40

Voor de zomer stapelt het raadswerk zich op. Verschillende dossiers moeten nog worden afgehandeld voordat het reces begint. Op 10 juli werd gestemd over de jaarstukken 2016 en het financieel perspectief. Ook werd er gedebatteerd over de afspraken met woningbouwcorporaties.

Jaarstukken en financieel perspectief
Tijdens zijn algemene beschouwingen op 3 juli gaf fractievoorzitter Evert Stellingwerf aan dat PAL GroenLinks trots is op de veranderingen die de gemeente Leeuwarden heeft doorgemaakt in de laatste jaren. “Leeuwarden is voor ons niet af en we willen blijven investeren in solidariteit, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en tolerantie.” Op 10 juli werd het debat afgerond met een stemming over de aangekondigde moties.

Drie moties werden ingediend door PAL GroenLinks:

  • Met de motie uitfaseren rubbergranulaat werd afgedwongen dat in de toekomst geen rubberkorrels meer worden gebruikt op kunstgrasvelden. Daarbij vond de fractie het de verschillende onderzoeken over milieugevolgen overtuigend en woog zij ook mee dat er nog veel onzekerheid is over de gezondheidseffecten. De motie werd samen met PvdA en D66 ingediend en omarmt door een grote meerderheid;
  • Met de motie circulaire economie is het college gevraagd om het hergebruik van grondstoffen veel beter te verankeren in haar aquisitie, inkoop en aanbestedingsbeleid. Ook is het de bedoeling om in de Zuidlanden meerdere bouwprojecten volgens circulaire principes te ontwerpen. Deze motie werd raadsbreed ondersteund;
  • Een derde motie was bedoeld om de functie van de organisaties FSU, COC en Tûmba te waarborgen. Stellingwerf: “Wij vinden de voorlichtingsactiviteiten en een vraagbak-functie voor uitkeringsgerechtigden en voor homo’s, lesbiennes en minderheden waardevol. Omdat de Provincie Fryslân de subsidie van deze organisaties heeft stopgezet, is het noodzakelijk dat de Friese gemeenten in actie komen.” Leeuwarden zou daarbij kunnen functioneren als centrumgemeente of meehelpen aan het onderbrengen van deze functies bij andere organisaties. Helaas gingen de meeste partijen mee in het argument van de wethouder dat dit al geprobeerd is en dat andere gemeenten dit niet willen. Zo blijft de toekomst van deze functies erg onzeker;

Een vierde motie over re-integratiemiddelen werd ingetrokken en gekoppeld aan een motie van PvdA over Ervaringsdeskundigheid. Daarmee is een concreet doel gevonden voor een deel van re-integratiebudget dat in 2016 niet was besteed.

Een stap dichterbij een beweegbare Prins Hendrik Brug
PAL GroenLinks diende ook samen met andere fracties verschillende moties in. Daarbij ging het onder andere om de moties Sportwijk Nijlân, Gemeentelijke Monumenten en Uitlichten binnenstad. Een opsteker was de motie Oostelijke vaarroute waarmee een beweegbare Prins Hendrikbrug weer een stap dichterbij is gebracht. Dit is al jarenlang een speerpunt voor PAL GroenLinks. Met de motie wordt het college verzocht om in het najaar een realisatiebesluit op te stellen en een dekkingsvoorstel te komen.

Overgangsperiode gemeentelijke belastingen
In verband met de herindeling van onze gemeente met Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel werd ook gesproken over de harmonisatie van gemeentelijke belastingen. In een eerder stadium bleek dat er met name verschil zat bij de onroerendzaakbelasting (ozb) voor bedrijven. Nadat bleek dat een meerderheid van de raad voelde voor een langere overgangsperiode voor bedrijven, heeft het college voorgesteld om tijdens een periode van drie jaar de belasting te compenseren en stapsgewijs op te bouwen.

Betaalbaar huren, ook in de dorpen
Aan het eind van de avond werd nog over een aantal losse onderwerpen gedebatteerd. De raad mocht een zienswijze geven op de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties Elkien en WoonFriesland. Door woordvoerder Petra Vlutters werd aangedrongen op snellere en concrete stappen op het gebied van betaalbaarheid. “Na een ruim een jaar van onderzoeken en plannen maken willen we meer concrete acties”. Ook werd het college via een motie gevraagd om een strategie te ontwikkelen voor de dorpen. Meerdere partijen vinden het belangrijk dat er genoeg huurwoningen in de dorpen beschikbaar blijven, terwijl een woningbouwcorporatie als Elkien heeft besloten zich uit de meeste dorpen terug te trekken.