Omgewaaide en te kappen bomen

maandag 25 september 2017 11:32

Bomen geveld
Tijdens de nazomerstorm afgelopen week werden tientallen bomen geveld. Daaronder waren verschillende beeldbepalende bomen in de Prinsentuin en het Zamenhofpark. De fractie van PAL GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Welke plannen zijn er om de omgewaaide bomen opnieuw te planten?
  2. Grote beeldbepalende bomen kunnen niet zomaar worden vervangen door jonge sprietjes. Zijn er voldoende middelen beschikbaar om te voorzien in volwaardige herplant?

Populieren Wytgaard
Ook werd deze week bekend dat de gemeente van plan is 220 oude populieren in Wytgaard  te gaan kappen. Daarbij werd de veiligheid aangehaald als belangrijkste argument. De fractie van PAL GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is het college het eens met PAL GroenLinks dat de rij populieren beeldbepalend is voor Wytgaard en een belangrijke ecologische waarde vertegenwoordigen? (bijvoorbeeld als nestplaats voor vogels en als vliegroute voor uilen en vleermuizen) 
  2. Hoe waardeert het college het risico van vallend hout ten opzichte van de ruimtelijke en ecologische waarde?
  3. Het uitbreken van takken is een tijdelijk fenomeen. Na het verliezen van dood hout maakt de boom nieuwe takken aan. Ziet u mogelijkheden om met minimaal onderhoud deze bomenrij toch te behouden?

De fractie van PAL GroenLinks ziet de beantwoording graag zo snel mogelijk tegemoet.